+ Kunst en cultuur


Kunst- en cultuur betreft een breed scala van aanbieders van kunst, zoals musea, orkesten, theaters en theatergezelschappen. Veel organisaties hebben te maken met subsidies vanuit de rijksoverheid, maar veelal ook vanuit lokale overheden. Deze stellen eisen aan de wijze waarop verantwoording is ingericht en de mate waarin derden bijdragen aan de activiteiten van de instelling.

+ IssuesVoldoet uw kassasysteem aan eisen van de belastingdienst?
Culturele instellingen maken gebruik van kassasystemen. De Belastingdienst stelt eisen aan deze kassa apparatuur: de transactie moet gereproduceerd kunnen worden en de omzetregistratie moet bijvoorbeeld niet gemanipuleerd kunnen worden. Soms zijn de activiteiten van de culturele instelling ook vennootschapbelastingplichtig, maar niet altijd. Ook als je niet aan de eisen van de Belastingdienst moet voldoen, is een betrouwbare kassasysteem natuurlijk belangrijk. Dit om de volledigheid van de omzet te waarborgen en frauderisico's te beheersen. Wat zijn de eisen die de belastingdienst stelt? Download ze hier.Voor kassasystemen is er ook keurmerk: www.keurmerkafrekensystemen.nl. Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen.

Nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 wordt van kracht voor OCW gesubsidieerde instellingen
Deze nieuwe regeling gold eerst alleen voor onderwijsinstellingen. Het ministerie van OCW heeft bepaald dat deze regeling voor alle beleidsterreinen van het ministerie gaat gelden. In subsidiebeschikking van OCW die van toepassing wordt p 2017 zal deze regeling naar verwachting dan ook expliciet benoemd gaan worden. Door OCW gesubsidieerde organisatie zullen dus kennis moeten nemen van deze regeling en bepalen in hoeverre dat gevolgen heeft voor het interne treasury beleid en of er aanpassing van dat beleid nodig is. Organisaties dienen straks ook verslag te doen over deze regeling in het bestuursverslag bij de jaarrekening. Download de regeling hier.