+ CONTROLE

Integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwen
De controle en certificering van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen vormt een kernactiviteit van Dubois & Co. Beginselen als integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwen vormen hierbij sleutelbegrippen. De gebruiker van de jaarrekening moet erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Wij beoordelen dit op een integere en onafhankelijke manier. Wij zijn immers de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Al ruim 35 jaar.

Informeel waar het kan, formeel waar het moet
De Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) bepaalt dat accountantskantoren die wettelijke controles verrichten moeten voldoen aan formele vereisten en strenge procedures. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onafhankelijk extern toezicht op de naleving hiervan. Binnen de noodzakelijke formaliteiten, streven wij ernaar de controle van de jaarrekening voor u zo informeel en plezierig mogelijk uit te voeren. U ervaart daarbij de voordelen van een kleine en flexibele organisatie. Onze klanten waarderen onze reactiesnelheid.

Hoge kwaliteit en moderne aanpak
Wij vinden de controle van de jaarrekening een ambt. Wij willen dit ambt op een deskundige manier uitvoeren en combineren met een moderne controleaanpak en een hoogwaardig kwaliteitsniveau. De deskundigheid van Dubois & Co. komt mede tot uiting in de deelname van vennoten en medewerkers in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en commissies van de beroepsorganisatie van accountants (NBA). Tevens verzorgen wij regelmatig publicaties in vaktijdschriften. Hiermee zijn wij aangesloten op de laatste ontwikkelingen en kunnen hierop waar mogelijk invloed uitoefenen of u hierover informeren.

Bestuurlijk comfort
Tijdens onze controlewerkzaamheden leren wij uw organisatie zeer goed kennen. En u ons. Want onze medewerkers zijn betrokken bij u, bij elkaar en bij ons vakgebied. U krijgt niet te maken met ieder jaar opnieuw nieuwe medewerkers die de controle van de jaarrekening uitvoeren.

De dienstverlening van Dubois & Co. eindigt niet bij de accountantsverklaring. Hier begint juist onze toegevoegde waarde. Wij denken actief met u mee en adviseren pro-actief. Bovendien kunt u gebruik maken van onze brede ervaring op het gebied van externe verslaggeving en interne beheersing. Dit geeft u comfort over uw interne organisatie en cijfers. Dat geeft bestuurlijk comfort. Onze klanten waarderen dit. U zult dit waarderen.

+ CONTROLE-AANPAK

Risicobenadering
Om de controlewerkzaamheden effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren, richt Dubois & Co. deze werkzaamheden in het bijzonder op die gebieden in de jaarrekening waar zich de grootste kansen op fouten (risico's) kunnen voordoen. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met de typologie en het specifieke karakter van uw organisatie.

Dubois & Co. voert de controleopdrachten uit in overeenstemming met de Controle- en Overige Standaarden (COS). Wij maken gebruik van gespecialiseerde controlesoftware en een gedigitaliseerd archief.

Kennis van uw organisatie
Voorafgaand aan de controle maken wij duidelijke afspraken met u over de planning en de gewenste oplevering van het jaarwerk. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden nemen wij kennis van tussentijdse financiële verantwoordingen, (meerjaren) begrotingen, notulen van bestuursvergaderingen, e.d. Daarnaast verrichten wij een aantal interviews met medewerkers van de organisatie om vast te stellen welke risico's onderkend kunnen worden met betrekking tot de jaarrekening. Wij beoordelen eveneens de mate van interne beheersing van een aantal belangrijke processen die voor de jaarrekening relevant zijn en stellen vast in hoeverre het stelsel van interne beheersingsmaatregelen de risico's ondervangt. De bevindingen uit deze werkzaamheden zijn medebepalend voor de mate van diepgang van onze controle op de posten in de jaarrekening.

Interim en eindejaarscontrole
In de controleaanpak onderscheidt Dubois & Co. een interim-controle en een eindejaarscontrole. Onze interim-controle verrichten wij in het najaar van het betreffende boekjaar waarbij wij met name aandacht besteden aan de interne beheersing, tussentijdse verantwoordingen, e.d.. In de eindejaarscontrole ligt de nadruk op de conceptjaarrekening die u oplevert, waarbij met name de waardering en presentatie van de posten in de jaarrekening van belang zijn.

Dubois & Co. rapporteert schriftelijk over de bevindingen vanuit de controle. Onze rapportages gaan onder meer nader in op de interne beheersing, actuele ontwikkelingen binnen uw organisatie en sector, cijfermatige controlebevindingen, verslaggevingsaspecten, fiscale aspecten en aanbevelingen over de governance van uw organisatie.